Onze visie

School denkt de werkvormen atelier en onderzoekend leren in te kunnen zetten om bovenstaande missie in de praktijk te kunnen brengen. Ateliers kunnen schoolbreed, vak- of interessegericht, leerstofjaargangendoorbrekend neergezet worden.                 
Onderzoekend leren kan ingezet worden in de zaakvakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkennis, godsdienst, mediawijsheid naast sociale, sportieve en creatieve vakken. Alle benodigde werkvormen kunnen in het eigen lokaal plaats vinden, maar meer en meer zal er worden gekozen voor kwaliteiten van leerkrachten (wie begeleid welke vakken/vaardigheden) en leerlingen (met wie kan ik tijdens deze activiteit het beste samenwerken, kijkend naar bijv. creatieve, mediatieve of talige eigenschappen). 
De ateliers worden steeds ’s middags gegeven en schoolbreed. Dat bevestigt voor ons meteen weer het belang van het vijf gelijke dagenrooster; op deze manier kunnen we groot met klein, creatief met talig, speels met muzikaal, iedereen met iedereen laten samenwerken. We kunnen leren van elkaar.                                                                                                    
Door ateliers aan te bieden hopen we beter gebruik te kunnen maken van de kwaliteiten van de leerkrachten en externen en denken we beter zicht te hebben op ontwikkelingslijnen van kinderen. Dan zijn we beter in staat om verdieping en verbreding aan te bieden, zodat ieder kind zich op zijn/haar manier ontwikkelt. 
Ook denken we dat ateliers en onderzoekend leren cognitief meer oplevert: leren door doen. Een kind kan meer leren door de natuur in te gaan en te verkennen dan een plaatje van een kever in zijn boek te zien staan. Tijdens de ateliermiddagen kunnen we gelegenheid geven om ontdekkend te leren.             
Op de ochtenden is er tijd en ruimte voor de taken die moeten; leren lezen, schrijven en rekenen. De leerlingen hebben dan voldoende tijd om zich de vaardigheden eigen te maken en leerkrachten kunnen ruimschoots ondersteunen.
Al deze plannen gaan ook betekenen dat de kinderen les krijgen/worden begeleid door alle leerkrachten; we zijn een kleine school met niet zoveel personeel dus is dit een uitgelezen kans om op deze manier te werken.                                                 
Naast de inzet van ons personeel kunnen we ook meer en effectiever gebruik maken van de mogelijkheden die externen ons bieden, zoals de Brede School met zijn cultuur- en sportdeskundigen.
Bijkomend voordeel van dit alles is dat, behalve dat de leerkrachten gebruik maken van hun kwaliteiten, ze meer gemotiveerd zijn om deskundig te blijven en zich te specialiseren in bepaalde kennis. Daar profiteren leerlingen van.
Wij vinden dat:
Leerlingen die acht jaar basisonderwijs aan de Dreske hebben gevolgd, zijn in staat
 

  • zich de instrumentele vaardigheden (lezen, taal, rekenen) eigen gemaakt te hebben. Dat wil zeggen dat ze zich op hun eigen niveau zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken, dat ze kunnen lezen(technisch en begrijpend) en kunnen omgaan met hoeveelheden en getallen.
  • zich de noodzakelijke kennis behorende bij de diverse vakgebieden eigen gemaakt  te hebben(zgn. kerndoelen) en toegerust zijn om met de 21eeuwse vaardigheden om te gaan zoals bijv. kritisch en creatief denken, probleem oplossen, digitaal-vaardig zijn, communiceren, mediawijsheid, sociale en culturele vaardigheden, samenwerken.
  • zich op een creatieve manier uit te kunnen drukken en op een sociaal geaccepteerde manier kunnen omgaan met uitingen van anderen.
  • zich als een sociaal wezen ontwikkeld te hebben, zodat ze optimaal deel kunnen nemen aan het menselijk verkeer, waarbij we het begrip respect als basis van dit hele proces zien.
  • Om te gaan met eigen emoties en die van anderen
  • zich bewust te zijn van het belang van gezond eten, drinken, sport en bewegen.
     

We gaan ervan uit dat leerlingen die dit beheersen zich staande weten te houden in een zich voortdurend veranderende maatschappij (21e eeuw). We beschouwen het bovenstaande als een onderwijsverplichting.  
 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden