Onze visie

Leren met en van elkaar
Op De Dreske geloven we dat alle kinderen van nature de drang hebben om te leren en om zich te ontwikkelen. Ieder kind doet dat op zijn/haar eigen manier. Het is onze missie om de kinderen deze ruimte te geven. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is een goed pedagogisch klimaat.
PCM (Process Communication Model) is daarbij erg belangrijk in ons onderwijs. PCM geeft ons handvatten om af te stemmen op elke leerling en een helder onderscheid te maken tussen wie ze zijn en wat ze aan gedrag laten zien. De Dreske wil een veilige plek voor leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers zijn.
We handelen vanuit de waarden: respect, samenwerken en begrip. De uitgangspunten van het openbaar onderwijs staan daarbij centraal. Een andere belangrijke voorwaarde om tot leren en ontwikkeling te komen is betrokkenheid. Als kinderen betrokken zijn leren en onthouden ze de aangeboden leerstof beter.
Op De Dreske is er ruime aandacht voor de basisvaardigheden rekenen, taal, spelling en lezen. We vinden goede resultaten en opbrengsten belangrijk. In ons onderwijs houden we rekening met de onderlinge verschillen tussen de kinderen. Daarnaast is er ook veel ruimte en aandacht voor ontdekkend, onderzoekend en ondernemend leren, 21e eeuwse vaardigheden en talentontwikkeling. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen een goede, stevige basis hebben voor de toekomst.
Wij geloven in degelijk onderwijs en hebben oog voor ieder kind.

In onze visie op onderwijs zijn de volgende waarden belangrijk voor het team van De Dreske:
* Veiligheid, geborgenheid en plezier op school
* Kennis en vaardigheden (op cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied)
* Goede resultaten en opbrengsten * Inspelen op de verschillen tussen kinderen
* Een ondernemende en betrokken houding bij kinderen stimuleren
* Hoge verwachtingen over mogelijkheden van kinderen hebben
* Zelfvertrouwen en zelfstandigheid ontwikkelen
* Samenwerking bevorderen
* Respect en wederzijds begrip leren hebben 
* Nieuwsgierigheid hebben voor de wereld om je heen
* Democratische samenleving belangrijk vinden
* Ruime aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden
* Kinderen krijgen ruimte om hun talenten en die van anderen te ontdekken
* Veel aandacht voor ontdekkend en onderzoekend leren
* Thematisch en projectmatig werken
* Kritische en probleemoplossende houding
* Goede samenwerking en communicatie met ouders/verzorgers

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden